“Emergents”, 2014El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Català/Castellano/ English

El projecte que aquí es presenta consta de quatre obres que parteixen d’un mateix origen. És del meu projecte anterior, “El bosc subjacent”, que sorgeixen les idees que motiven “Emergents”.

Podríem dir que hi ha principalment dos elements conceptuals transversalment presents a tot el projecte, tot i que a cada peça  un agafa més protagonisme que l’altre.

D’una banda, la vinculació de les peces del bosc subjacent amb la natura, i el seu caràcter híbrid de formes que es mouen entre la realitat dels elements orgànics i la ficció d’un món més aviat oníric, em suggereix la relació amb uns personatges de la mitologia grega: les nimfes, especialment les nàiades. Aquestes pertenyien als cossos d’aigua dolça (rius, fonts o llacs), element força present al bosc subjacent.

M’interessa el fet que sent que la mitologia forma part de les nostres influències culturals més antigues, de vegades pot quedar força oculta, encara que en realitat continua estant present de diverses maneres.

El proyecto que aquí se presenta consta de cuatro obras que parten de un mismo origen. Es de mi proyecto anterior, “El bosque subyacente”. que surgen las ideas que motivan “Emergentes”.

Podríamos decir que hay principalmente dos elementos conceptuales transversalmente presentes en todo el proyecto, aunque en cada pieza uno adquiere mas protagonismo que el otro.

Por un lado, la vinculación de las piezas del bosque subyacente con la naturaleza, y su carácter híbrido de formas que se mueven entre la realidad de los elementos orgánicos y la ficción de un mundo mas bien onírico, me sugiere la relación con unos personajes de la mitología griega: las ninfas, especialmente las náyades. Estas pertenecen a los cuerpos de agua dulce (ríos, fuentes o lagos), elemento muy presente en el bosque subyacente.

Me interesa el hecho de que siendo que la mitología forma parte de nuestras influencias culturales más antiguas, a veces puede quedar bastante oculta, aunque en realidad continua estando presente de diversas maneras.

The project presented here is composed of four works that start from the same origin. It’s from my previous project “El bosc subjacent” (title whose translation would be The underlying forest) that arise the ideas that move “Emergents” (Emerging).

We could say that there are mainly two conceptual elements transversely present throughout the whole project, even though in each work there’s one more relevant than others.

On the one hand, the link of the works of The underlying forest with nature, and their hybrid character of forms moving between reality of organic elements and the fiction of a rather oniric world suggests me a connection with greek mythological characters: the nymphs, especially naiads. They belong to sweet water bodies (rivers, lakes, fountains…), a very present element in the underlying forest.

Being mythology part of our oldest cultural influence, it can sometimes keep quite hidden although in fact it’s still present in variuos ways, and it’s something that interests me.

Nàiade, 34 x 18 cm

Nàiade, 34 x 18 cm

És també sota aquesta influència de la mitologia que realitzo “Tres gràcies”. El mite de les tres Gràcies sorgeix a la Grècia arcaica i ha inspirat a nombrosos poetes i pintors de l’antiguitat i del Renaixement.

Amb aquestes escultures (Nàiade i Tres gràcies) intento fer la meva pròpia interpretació de la relació entre el mite, la feminitat i la natura; tots tres elements subjacents o latents en el desenvolupament del meu treball fins ara.

Es también bajo esta influencia de la mitología que realizo “Tres gracias”. El mito de las tres Gracias surge en la Grecia arcaica y ha inspirado a numerosos poetas y pintores de la antigüedad y del Renacimiento.

Con estas esculturas (Náyade y Tres gracias) intento hacer mi propia interpretación de la relación entre el mito, la feminidad y la naturaleza; tres elementos subyacentes o latentes en el desarrollo de mi trabajo hasta ahora.

It’s also under mythology influence that I make “Tres gràcies” (Three graces). The myth of the three graces appears in archaic Greece and has inspired numerous poets and painters of the ancient world and the Renaissance.

With these sculptures (“Nàiade” and “Tres gràcies” – it is Naiad and Three graces) I try to make my own interpretation of the relation between the myth, femininity and nature; three underlying or latent elements in my work development up to the momento.

Tres gràcies, 30 cm aprox. d'alçada cada una

Tres gràcies, 30 cm aprox. d’alçada cada una

L’altre eix conceptual també procedeix del bosc subjacent. La inquietud envers la relació entre l’interior i l’exterior continua convidant-me a la reflexió i a moltes possibles interpretacions.

Amb “Batecs”, formada per dues escultures de gres i un audiovisual, he volgut posar en diàleg l’interior amb l’exterior. El mètode de construcció que vaig utilitzant des de fa ja un temps produeix dues cares contràries, una de relleus còncaus i l’altra convexos. Una mirada atenta a aquesta dualitat em porta a decidir fer dues formes molt semblants, però no iguals, que mostrin una la cara convexa i l’altra la còncava. D’aquesta manera es crea el joc que una mostra el que l’altra amaga. L’audiovisual (pròximament es podrá veure en aquesta página) mostra un petit recorregut per l’interior d’una de les peces durant la seva realització abans que quedés tancada, i el seu interior ocult de manera definitiva.

El otro eje conceptual también procede del bosque subyacente. La inquietud sobre la relación entre el interior y el exterior continúa invitándome a la reflexión y a muchas posibles interpretaciones.

Con “Batects” (latidos), formada por dos esculturas de gres y un audiovisual, he querido poner en diálogo el interior con el exterior. El método de construcción que utilizo desde hace ya un tiempo produce dos caras contrarias, una de relieves cóncavos y la otra convexos. Una mirada atenta a esta dualidad me lleva a decidir hacer dos formas muy parecidas, pero no iguales, que muestren una la cara convexa y la otra cóncava. De esta manera se crea el juego de que una muestra lo que la otra esconde. El audiovisual (próximamente se podrá ver en esta página) muestra un pequeño recorrido por el interior de una de las piezas durante su realización antes de quedar cerrada, y su interior oculto de manera definitiva.

The other conceptual edge comes also from The underlying forest. The interest in the relation between interior and exterior keeps inviting me to reflection and many possible interpretations.

With “Batecs” (Beats), made up of two stoneware sculptures and an audiovisual I wanted to engage the interior and the exterior in a dialogue. The construction method that I have been using since a while ago produces two opposite faces, one with concave relieves and the other with convex. A watchful eye on this duality leads me to decide doing two very similar forms, but not the same, showing one of them the convex face and the other one the concave. This way it’s being created the game of one of them showing what the other one hides. The audiovisual shows a little route inside one of the works during its creation and before it closes up and its interior is hidden permanently.

Batecs, 40 cm. de diàmetre cada peça

Batecs, 40 cm. de diàmetre cada peça

“Si” sorgeix com a continuació d’aquest tipus de formes híbrides que venia creant entre el món biològic, el mineral i l’imaginari. El nom de Si fa referència a l’origen, en el sentit de cavitat, d’on sorgeix la vida: el si matern, el si de la vida… Segons la mitologia grega, Gea (la Terra) és la mare universal. Boscos, muntanyes, grutes subterrànies, aigües marines, l’extensió del cel, tots han nascut del si de la Terra.

Com amb “Batecs” aquí també hi ha la intenció de posar en diàleg l’interior i l’exterior, aquest cop mitjançant una cara externa que de cop en algunes zones s’enfonsa cap a l’interior, deixant passar així un fil d’aire i de llum d’un costat a l’altre, a través de la seva gruixuda pell.

“Si”(seno) surge como continuación de este tipo de formas que venia creando entre el mundo biológico, el mineral y el imaginario. El nombre de Si hace referencia al origen, en el sentido de cavidad, de donde surge la vida: el seno materno, el seno de la vida… Según la mitología griega, Gea (la Tierra) es la madre universal. Bosques, montañas, grutas subterráneas, aguas marinas, la extensión del cielo, todos han nacido del seno de la Tierra.

Como con “Batecs” aquí también está la intención de poner en diálogo el interior i el exterior, esta vez mediante una cara externa que de pronto en algunas zonas se hunde hacia el interior, dejando pasar así un hilo de aire i de luz de un lado al otro, a través de su gruesa piel.

“Si” (standing for both meanings Bosom and Womb) arises as a continuation of these kind of forms that I had been creating, between the biological, the mineral and the imaginary worlds. Its title refers to the origin in terms of cavity, where life comes from: the mother’s womb, life bosom… According to greek mythology Gea (the Earth) is the universal mother. Forests, mountains, subterranean caverns, marine waters, the sky area, all of them were born in Earth’s womb.

As in Beats, here’s also the intention to create a dialogue between the interior and the exterior, in this case with an outer face that in some zones suddenly sinks inside making possible a thin stream of air and light to pass from one side to another through its thick skin.

Si, 45 cm de diàmetre

Si, 45 cm de diàmetre

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s